Kontakt


Dołącz do nas


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez stowarzyszenie Plan Petru (dalej stowarzyszenie). Dane będą gromadzone w celu przekazywania osobie, która wyrazi na to zgodę, informacji dotyczących działalności statutowej stowarzyszenia, w szczególności w zakresie zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, a także rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Plan Petru z siedzibą w Warszawie. Dane podawane są dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz zrezygnowania ze zgody na otrzymywanie informacji o działalności stowarzyszenia.


Treść oświadczenia znajdującego się pod wykazem osób popierających zgłoszenie partii politycznej Liberalno-Społeczni do ewidencji partii politycznych:
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Ryszard Petru, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa. 2) Podane dane będą przetwarzane w celu rejestracji partii Liberalno-Społeczni. 3) Celem zbierania danych jest złożenie wniosku o wpisanie partii politycznej Liberalno-Społeczni do ewidencji partii politycznych zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tj. z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 580). 4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO", co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody podpisującego. 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 6) W każdej chwili podpisujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody dokonuje się na adres: [email protected] 7) Podpisujący ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych podpisujący ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8) Odbiorcą danych osobowych podpisującego będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa. 9) Dane osobowe podpisującego nie będą podlegały profilowaniu. 10) Administrator danych złoży wykaz zawierający dane osobowe celem rejestracji partii Liberalno-Społeczni do Sądu Okręgowego w Warszawie właściwego do wpisania partii do ewidencji partii politycznych. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych podpisującego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 11) Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tj. z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 580) w związku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, w szczególności do czasu prawnie uzasadnionej konieczności przechowywania w związku z kontrolą organów publicznych. 12) Treść oświadczenia jest dostępna na stronie www.planpetru.pl.